แผนพัฒนา  
   
 
       
  ข้อบัญญัติ  
   
เทศบัญญัติงบประมาณ
 
       
  รายงาน  
   
 
       
  จัดซื้อจัดจ้าง  
   
 
       
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 
   
 
       
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ  
  อำนาจหน้าที่  
  มาตรฐานการให้บริการ  
  คู่มือการปฏิบัติงาน  
   
 
   
 
ประวัติความเป็นมา

        ดินแดนนี้เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณพลเมืองเป็นคนไทยเผ่าไทโยจากหลักฐานที่ค้นพบอำเภอท่าศาลามีการปกครองระบบหัวเมืองมาแต่ปลายสมันอยุทธญา และในสมัยรัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพย์ จัดตั้งราชการเมืองนครศรีธรมราชให้ครบทุกตำแหน่ง ซึ่งอำเภอท่าศาลาแยกการปกครองดังนี้
                1. เมืองไทยบุรี มีออกหลวงไทยบุรีสงครามเป็นนาย ถือศักดินา 1200 ขุนราชบุรีเป็นรอง ถือศักดินา 400 หมื่นเทพบุรีกับหมื่นบานบุรีเป็นสมุห์บัญชี ถือศักดินา 200 หมื่นสิทธิ์เป็นสารวัตร ถือศักดินา 200
                2. เมืองร่อนกะหรอ (ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ) ขุนชัยบุรีเป็นนาย ถือศักดินา 400 หมื่นศักดิ์บุรีเป็นรอง ถือศักดินา 300 หมื่นจงบุรีเป็นสมุห์บัญชี ถือศักดินา 200
                3. เมืองกลาย ขุนพิชัยธานีสงครามเป็นนาย ถือศักดินา 600 หมื่นราชบุรีเป็นรอง ถือศักดินา 300 หมื่นรักษาบุรีกับหมื่นอินศรีเป็นสมุห์บัญชี ถือศักดินา 200
                4. เมืองโมคลาน ขุนทัณฑ์ธานีเป็นนาย ถือศักดินา 400 หมื่นชลบุรีเป็นรอง ถือศักดินา 300
                5. เมืองนบพิตำ ขุนเดชธานีนบพิตำเป็นนาย ถือศักดินา 400 หมื่นหาญเป็นรอง ถือศักดินา 300 หมื่นจบบุรีเป็นสมุห์บัญชี ถือศักดินา 200 ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ีการปฏิรูปการปกครองเป็นมณฑล ร.ศ.116 ออกเป็น 9 อำเภอ คือ
                        - อำเภอกลางเมือง
                        - อำเภอเบี้ยซัด
                        - อำเภอร่อนพิบูลย์
                        - อำเภอสิชล
                        - อำเภอลำพูน
                        - อำเภอฉวาง
                        - อำเภอทุ่งสง
                        - อำเภอเขาพังไกร
                        - อำเภอกลาย

                อำเภอกลายซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีนายเจริญฯ เป็นนายอำเภอคนแรก จนถึง พ.ศ. 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอกลายมาเป็นอำเภอท่าศาลา จนถึงปัจจุบันนี้ และเทศบาลตำบลท่าศาลา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าศาลา แต่ด้วยเหตุที่พื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวาง มีประชากรหนาแน่นทำให้การดูแลและจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าศาลาขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาสุขาภิบาลท่าศาลา ได้รับการยกฐานะเป็น " เทศบาลตำบลท่าศาลา" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2542 นี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 ท่าน แล้วสมาชิกที่ได้การเลือกตั้งทั้ง 12 คนนี้ เลือกนายกเทศมนตรีกันเอง 1 คน ปรากฎเป็น นายไพรัช จินดาฤกษ์ ได้รับการเลือกตั้งจากสภาฯเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาคนแรก อยู่ในวาระ 4 ปี คือ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2546 เมื่อหมดวาระมีการเลือกตั้งใหม่ครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งเป็น 2 แบบ คือ - ประชาชนเลือก สมาชิกสภาเทศบาล และ - ประชาชน เลือก นายกเทศมนตรี และในสมัยที่ 2 ประชาชนเลือกนายไพรัช จินดาฤกษ์ เป็นนายกเทศมตรีเป็นสมัยที่ 2 อยู่ในวาระ 4 ปี คือ พ.ศ. 2547 - 2551 แต่นายกไพรัชจินดาฤกษ์เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในพ.ศ. 2547 ตำแน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาว่างลง จึงมีการเลือกตั้งซ่อม ปรากฎว่านายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนที่ 2 ของเทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 - 2551 และคนที่ 3 คือ นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน