ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 ม.ค. 2562
122 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
21 ม.ค. 2562
123 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ธ.ค. 2561
124 รายงานกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2561 (รอบเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 ธ.ค. 2561
125 ประกาศเทศบาตำบลท่าศาลาเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ธ.ค. 2561
126 ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 ธ.ค. 2561
127 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ธ.ค. 2561
128 ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลาการเรื่องการติดตามและประเมินผลฯ(รอบเดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ.2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 ธ.ค. 2561
129 ประกาศขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 พ.ย. 2561
130 ประกาศขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าประเมินแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51