ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 การจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1884
17 ก.ค. 2550
472 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
399
25 มิ.ย. 2550
473 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
396
16 มิ.ย. 2550
474 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
16 มิ.ย. 2550
475 ประกาศผลการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
531
05 พ.ค. 2550
476 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
05 พ.ค. 2550
477 งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของเทศบาลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
399
05 พ.ค. 2550
478 ข่าวฝากจากงานทะเบียนราษฏร
545
03 เม.ย. 2550
479 : เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
414
03 เม.ย. 2550
480 : เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
414
03 เม.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51