ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
27 ก.ย. 2559
212 ประกาศแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
108
10 มิ.ย. 2559
213 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 เม.ย. 2559
214 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
150
17 มี.ค. 2559
215 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
148
17 มี.ค. 2559
216 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
17 มี.ค. 2559
217 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 มี.ค. 2559
218 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 มี.ค. 2559
219 รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
130
17 มี.ค. 2559
220 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51